00:00:00

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U OBCHODNÍ KORPORACE LUCKY MONEY a.s.

čl. I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné podmínky internetového sázení (dále také jen „Všeobecné podmínky“) upravují právní závazkový vztah mezi obchodní korporací Lucky Money a.s. jako Provozovatelem internetového sázení a jednotlivými Sázejícími. Tento právní vztah vzniká uzavřením Smlouvy mezi Provozovatelem a Sázejícím. Smlouva znamená písemnou smlouvu o internetovém kursovém sázení, která je uzavírána mezi Sázejícím a Provozovatelem v průběhu procesu registrace Sázejícího.
 2. Tyto Všeobecné podmínky internetového sázení jsou nedílnou součástí Smlouvy. Uzavřením Smlouvy Sázející vyjadřuje bezvýhradný souhlas s obsahem těchto Všeobecných podmínek internetového sázení, bez tohoto bezvýhradného souhlasu s obsahem těchto Všeobecných podmínek internetového sázení není možné uzavření Smlouvy ani Registrace či účast na hře.
 3. Pojmy používané v textu jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných podmínek internetové sázení, mají shodný význam jako pojmy uvedené v čl. 2.1. Herního plánu Starliga, který je taktéž nedílnou součástí Smlouvy.
 4. Sázejícím se může stát pouze fyzická osoba, která při Registraci (uzavření Smlouvy) prokázala, že dovršila 18 let věku a která splňuje podmínky stanovené Herním plánem a právním řádem ČR, zejména zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.

čl. II.

Smlouva o sázce

 1. Jednou z podmínek účasti na Sázce (čl. 2.1. Herního plánu) je uzavření Smlouvy mezi obchodní korporací Lucky Money a.s. a Sázejícím. Tato Smlouva je uzavírána v rámci procesu Registrace, čl. 4 Herního plánu.
 2. Sázející je povinen při Registraci uvést minimálně následující údaje: jméno, příjmení, datum narození/rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, státní občanství. Sázející odpovídá za pravdivost a správnost všech údajů, které sdělí Provozovateli v rámci Registrace.
 3. Registraci je možná provést pouze při osobní účasti Sázejícího na Pobočce, kde Sázející uzavře s Provozovatelem Smlouvu. Při podpisu Smlouvy je Sázející povinen za účelem ověření totožnosti a věku předložit platný průkaz totožnosti.
 4. Podpisem Smlouvy Sázející potvrzuje, že se před jejím podpisem seznámil s platným zněním Herního plánu, Aplikací a obsahem těchto Všeobecných podmínek. Sázející zároveň svým podpisem udílí dále souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 5. Za účelem identifikace Sázejícího bude mít každý Sázející přiděleny své Přístupové údaje, tj. identifikační jméno a ochranné heslo, které slouží Sázejícímu k přihlášení do Aplikace, a které je Sázející povinen správně vyplnit před Uzavřením Sázky. Sázející je oprávněn si své ochranné heslo změnit, a to za předem stanovených bezpečnostních podmínek. Sázející je povinen nakládat se svými Přístupovými údaji vždy tak, aby se zabránilo jejich zneužití a zpřístupnění neoprávněným osobám. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za zneužití Přístupových údajů Sázejícího.
 6. Smlouvu mohou uzavřít pouze fyzické osoby, které jsou starší 18 let, a které byly řádně Registrovány podle bodu 4 Herního plánu a v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.
 7. Smlouvu nemohou uzavřít fyzické osoby, které:
  - jsou zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti právně jednat,
  - jsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném poměru k Provozovateli, pro něhož stanovují kurzy,
  - stanovují kurzy pro jiné provozovatele, kteří mají povolení k provozování kursových sázek nebo internetových kursových sázek podle Loterního zákona,
  - jsou osobami blízkými dle § 22 OZ ve vztahu k osobám uvedeným pod písmeny b) a c) tohoto článku.
 8. Pokud si přeje Sázející převést peněžní prostředky ze svého bankovního účtu na Hráčské konto, může to učinit příkazem k úhradě ze svého bankovního účtu, který musí být veden peněžním ústavem, oprávněným vykonávat platební služby na území České republiky. Podmínkou pro využití tohoto způsobu platby je nutnost registrace bankovního účtu u Provozovatele, o kterém musí Sázející vždy prohlásit, že je jeho vlastníkem.
 9. V okamžiku úspěšného dokončení Registrace je každému Sázejícímu vytvořeno Hráčské konto. Sázející se přihlašuje do Hráčského konta svými Přístupovými údaji, a to prostřednictvím Aplikace.
 10. Sázející je oprávněn kdykoliv vypovědět Smlouvu s Provozovatelem a to formou písemné výpovědi zaslané Provozovateli a za podmínek dále uvedených v těchto Všeobecných podmínkách.

Čl. III.

Hráčské konto

 1. Každý Sázející může mít pouze jedno Hráčské konto. Sázející, který již uzavřel Smlouvu s Provozovatelem a který úspěšně dokončil Registraci, se nemůže znovu registrovat pod jiným jménem nebo se účastnit hry Starliga jménem jiného Sázejícího. V případě porušení tohoto ustanovení je Provozovatel oprávněn zrušit veškeré Sázky uzavřené Sázejícím a odstoupit od Smlouvy uzavřené se Sázejícím.
 2. Hráčské konto je určeno k evidenci veškerých finančních transakcí. Sázejícímu je prostřednictvím Hráčského konta umožněn neomezený přístup k informacím o stavu svého Hráčského konta, o přijatých Vkladech, vyplacených Výhrách a uzavřených Sázkách.
 3. Na Hráčské konto mohou být převáděny finanční prostředky následujícími způsoby:
  - Sázející finanční prostředky v hotovosti složí na kterékoliv Pobočce
  - Sázející je převede příkazem k úhradě ze svého bankovního účtu, který musí být veden peněžním ústavem, oprávněným vykonávat platební služby na území České republiky. Podmínkou pro využití tohoto způsobu platby je nutnost registrace bankovního účtu u Provozovatele, o kterém musí Sázející vždy prohlásit, že je jeho vlastníkem.
  - Sázející finanční prostředky převede pomocí své platební karty, vystavené k bankovnímu účtu vedeného u peněžního ústavu na území České republiky, který má oprávnění provozovat bankovní služby na území České republiky.
  - Sázející finanční prostředky převede pomocí platebních systémů anebo elektronických platebních systémů, které jsou povoleny Českou národní bankou.
  - Sázející získá finanční prostředky připsáním Výher, kterých dosáhl ve hře Starliga
 4. V případě Vkladu nebo výběru finančních prostředků v hotovosti je každý Sázející povinen na vyžádání předložit Provozovateli průkaz totožnosti. Při nepředložení platného průkazu totožnosti je Provozovatel oprávněn Vklad či výběr hotovosti odmítnout. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit i další bezpečnostní opatření vztahující se k Vkladům a výběrům finančních prostředků a Sázející je povinen taková bezpečnostní opatření respektovat.
 5. Provozovatel je oprávněn finanční prostředky, které byly na Hráčské konto převedeny v rozporu s čl. III. odst. # těchto Všeobecných podmínek vrátit zpět s tím, že veškeré náklady spojené s vrácením finančních prostředků půjdou k tíži Hráčského konta Sázejícího.
 6. Z Hráčského konta může Sázející vybrat finanční prostředky následujícími způsoby:
  - Sázející finanční prostředky vybere v hotovosti na Pobočce
  - Sázející finanční prostředky převede příkazem k úhradě na svůj
  registrovaný bankovní účet.
 7. Sázející je oprávněn disponovat se svým Hráčským kontem pouze sám osobně. Sázející není oprávněn k dispozici s Hráčským kontem zmocnit třetí osobu, vyjma zmocnění na základě zákona. Sázející je povinen využívat Herní účet a s ním spojené služby, benefity a jiné jeho funkcionality výhradně pro svoji výlučnou osobní potřebu a není oprávněn jej zpřístupňovat či umožnit čerpat jiným osobám či využívat jiným nevhodným způsobem, který by odporoval charakteru Hráčského konta jako osobního prostředku Sázejícího k uzavírání jeho sázek na internetu. Tím se rozumí zejména zákaz využívání Hráčského konta a s ním spojených služeb, benefitů a jiných jeho funkcionalit pro komerční účely. Po Sázejícím, který poruší tyto své povinnosti při využívání Hráčského konta, může Provozovatel uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu Sázejícího v případě nedodržení povinností, ze strany Sázejícího, stanovených v tomto ustanovení VOP, i všech dalších ust. VOP a HP.
 8. Sázející má možnost svoje heslo kdykoliv změnit, v případě zapomenutí uživatelského jména do Aplikace musí Sázející e-mailem kontaktovat Provozovatele.
 9. V situaci, kdy bude Výhra připsána na Hráčské konto Sázejícího omylem či v rozporu s Herním plánem, nemá Sázející nárok na tyto finanční prostředky a Provozovatel má nárok na vrácení těchto finančních prostředků.
 10. Zjistí-li Sázející, že mu byly na jeho Hráčské konto připsány finanční prostředky neoprávněně, je o tomto povinen Provozovatele neprodleně informovat.
 11. Sázející nesmí zneužít/využít vlastností nebo technických možností Aplikace k porušení nebo obcházení těchto Všeobecných podmínek, Herního plánu a právního řádu ČR k obohacení sebe nebo jiného. V případě, že se tak přesto stane, má Provozovatel nárok na vrácení takto získaných finančních prostředků.
 12. V případě, že na Hráčské konto bude neoprávněně připsána Výhra, je Provozovatel oprávněn takto neoprávněně připsanou Výhru odečíst z Hráčského konta Sázejícího, a to i bez jeho souhlasu, a to i v případě, že po provedení odečtení bude Hráčské konto vykazovat mínusový zůstatek, o čemž Provozovatel Sázejícího neprodleně informuje.
 13. Sázejícímu je zakázáno využívat finančních prostředků na Hráčském kontu jiným způsobem, než v souladu s Herním plánem, těmito Všeobecnými podmínkami a právním řádem ČR. V případě, že Sázející tento zákaz poruší, je Provozovatel oprávněn po Sázejícím požadovat náhradu škody, za tímto účelem je oprávněn použít finanční prostředky nacházející se na Hráčském kontu Sázejícího.
 14. Hráčské konto může být v důsledku výpovědi Smlouvy Sázejícím zrušeno.
 15. V případě, že je Hráčské konto zrušeno, je Provozovatel povinen Sázejícímu převést finanční prostředky nacházející se na Hráčském kontu, které převyšují hodnotu 10,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů od zrušení Hráčského konta. Částku nižší než je 10,- Kč není Provozovatel povinen Sázejícímu poukázat, a to zejména s ohledem na hodnotu transakce.
 16. Výběry i dotace Hráčského konta mohou být prováděny pouze v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, Herním plánem a právním řádem ČR.
 17. Finanční prostředky alokované na Hráčském kontu Sázejícího je možné Sázejícímu vyplatit:
  - bezhotovostním bankovním převodem na registrovaný účet, který musí být veden peněžním ústavem, oprávněným vykonávat platební služby na území České republiky. Podmínkou pro využití tohoto způsobu platby je nutnost registrace bankovního účtu u Provozovatele, o kterém musí Sázející vždy prohlásit, že je jeho vlastníkem, čl. II. odst. 8 těchto Všeobecných podmínek.
  - výběrem v hotovosti na Pobočce Provozovatele maximálně však 5.000,- Kč za 24 hodin, kdy Sázející je povinen o tomto svém plánovaném výběru vždy předem informovat Provozovatele skrze Aplikaci. Provozovatel je oprávněn při této formě výběru peněžních prostředků požadovat prokázání totožnosti Sázejícího a podpis pokladního dokladu ohledně převzetí vybírané částky v hotovosti. Svoji totožnost Sázející prokazuje předložením svého dokladu totožnosti.
 18. Provozovatel je oprávněn omezit Sázejícímu možnosti dispozice s finančními prostředky nacházejícími se na Hráčském kontu, a to zejména v důsledku rozhodnutí soudu ČR, Státního zastupitelství ČR, Policie ČR nebo jiného příslušného orgánu veřejné správy nebo na základě pokynu peněžního ústavu, který by měl autorizovat případnou bezhotovostní operaci.
 19. Minimální jednorázová částka stanovená pro dotaci Hráčského konta je 100 Kč.
 20. Maximální jednorázová částka stanovená pro dotaci Herního účtu v bezhotovostní formě je 10.000.000,- Kč, při současném dodržení ostatních relevantních ustanovení těchto VOP, zejména ustanovení bodu 25. tohoto článku.
 21. Maximální jednorázová částka stanovená pro dotaci Herního účtu v hotovosti je 5.000 Kč.
 22. Minimální částka pro výplatu z Hráčského konta (č. III. odst. 17) v bezhotovostní formě je 200,- Kč. Nižší částka je možná pouze v případě zrušení Hráčského konta.
 23. Minimální částka pro výplatu z Hráčského konta v hotovostní formě je 200,- Kč. Nižší částka je možná pouze v případě zrušení Hráčského konta.
 24. Maximální částka pro výplatu z Hráčského konta v hotovostní formě je 5.000 Kč.
 25. Maximální možný zůstatek na Hráčském kontu je 10.000.000,- Kč. Pakliže zůstatková hodnota Hráčského konta přesáhne tuto maximální částku stanovenou těmito Všeobecnými podmínkami, pak bude-li to možné, bude částka přesahující stanovenou maximální částku převedena bezhotovostním způsobem na registrovaný účet Sázejícího, nebude-li to možné, bude Sázející o tomto neprodleně informován, aby zjednal nápravu.
 26. V případech, kdy výše uvedené limity nebudou dodrženy (zejména odst. 22, 23 a 25) a bude to reálně možné, budou finanční prostředky nad/pod limitem vráceny formou bezhotovostní finanční operace na registrovaný účet Sázejícího.

čl. IV.

Osobní údaje

 1. Provozovatel shromažďuje osobní údaje sázejících v souladu s právním řádem ČR, zejména zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů, a to za účelem provozování hry Starliga a navazujících produktů Provozovatele, v souladu s povolením Ministerstva financí ČR, těmito Všeobecnými podmínkami a Herním plánem.
 2. Provozovatel dále shromažďuje osobní údaje sázejících za účelem provozování věrnostních a bonusových programů, které jsou specifikovány na webových stránkách Provozovatele, a k účasti na dalších soutěžích a hrách spojených s provozováním hazardní hry Starliga.
 3. Sázející uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které Sázející uvedl při své Registraci, a to po dobu trvání uzavřené Smlouvy, k účelům uvedených v těchto Všeobecných podmínkách a Herním plánu.
 4. Sázející je oprávněn kdykoliv odepřít udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů, toto odepření musí být učiněno v písemné formě a nabývá účinnosti okamžikem, kdy bude doručeno Provozovateli. Toto písemné odepření má stejné účinky jako zrušení Hráčského konta Sázejícím a má účinky jako ukončení smluvního vztahu mezi Sázejícím a Provozovatelem (Smlouva).
 5. Provozovatel je povinen zachovávat o všech osobních údajích sázejících mlčenlivost, s výjimkou zákonných zmocnění ze strany zejména Policie ČR, Státního zastupitelství, soudů ČR, orgánů činných v trestním řízení obecně a situací, kdy bude Sázející s porušením mlčenlivosti souhlasit.
 6. Sázející je povinen Provozovateli neprodleně oznámit veškeré změny týkající se poskytnutých osobních údajů a všechny další skutečnosti související s těmito údaji.

čl V.

Věrnostní program STARLIGA

 1. Věrnostní program STARLIGA je program provozovaný společností Lucky Money a.s., IČ: 272 05 746, se sídlem K výtopně 1224, 156 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9713 (dále také „Provozovatel“), která provozuje internetovou kursovou sázku STARLIGA, a to na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, a na základě povolení k provozování vydaného Ministerstvem financí České republiky. Tento věrnostní program STARLIGA je nedílnou součástí této internetové kursové sázky STARLIGA.
 2. Členem tohoto věrnostního programu se stává automaticky toliko každý Sázející s dokončenou Registrací do internetové kursové sázky STARLIGA v souladu s jejím Herním plánem.
 3. Členství v tomto věrnostním programu STARLIGA zaniká automaticky se zánikem Hráčského konta Sázejícího. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě a to i bez udání důvodu zrušit účast člena ve věrnostním programu STARLIGA, a to zejména v případě, kdy Sázející (člen) uvedl v rámci procesu Registrace nepravdivé údaje, porušil podmínky Herního plánu nebo ustanovení právního řádu ČR.
 4. Poskytování a ochrana osobních údajů se řídí v plném rozsahu relevantními ustanoveními Herního plánu internetové kursové sázky STARLIGA, souvisejících Všeobecných obchodních podmínek a právního řádu ČR. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit uživatelská jména členů, kteří se zúčastní tohoto věrnostního programu STARLIGA.
 5. Každý člen tohoto věrnostního programu STARLIGA má právo na reklamaci plnění (výhod) poskytovaných v rámci tohoto věrnostního programu STARLIGA, a to za dodržení podmínek stanovených pro reklamaci v Herním plánu internetové kursové sázky STARLIGA (čl. 10 Herního plánu).
 6. Pro získání konkrétních plnění poskytovaných v rámci tohoto věrnostního programu STARLIGA jednotlivým členům je předně nutné správně určit výsledek Sázkové příležitosti, tj. skutečnost, že Sestava vybraná Sázejícím získá alespoň stanovený počet bodů, který byl určen Provozovatelem při Uzavření sázky, a to v závislosti na výsledcích Sportovních událostí. V případě marketingových soutěží je podmínkou umístění soutěžícího na Provozovatelem předem stanoveném umístění v rámci jednotlivých soutěží, pro čerpání výhod tohoto věrnostního programu je však vždy nutná řádná Registrace do internetové kursové sázky STARLIGA.
 7. Úspěšní členové se umístí na určité bonifikované pozici v tomto věrnostním programu STARLIGA v závislosti na získaných bodech v kontextu Sportovních událostí a jejich bodového ohodnocení dle Pravidel Starliga Sports, která tvoří nedílnou součást Herního plánu internetové kursové sázky STARLIGA.
 8. Veškeré získané výhody, včetně tzv. Starliga korun (SL Kč), jsou v případě dokončení Registrace evidovány na Hráčském účtu, bez podmínky dokončení Registrace nelze tyto výhody, či prostředky žádným způsobem čerpat. Aktuální podmínky čerpání všech poskytovaných výhod jsou uvedeny na webové stránce www.starliga.cz.
 9. Provozovatel má právo kdykoliv tento věrnostní program STARLIGA změnit, ukončit, případně nahradit jiným věrnostním programem, toto nemá vliv na plnění, na která již vznikl oprávněný nárok Sázejícího (člena).

čl. VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztah mezi Provozovatelem a Sázejícím se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, těmito Všeobecnými podmínkami a Herním plánem. Sázející je povinen dodržovat své povinnosti vyplývající zejména ze shora uvedených předpisů či dokumentů.
 2. Finanční zůstatek na Hráčském kontu není nikterak úročen ani pojištěn.
 3. Provozovatel je oprávněn pozastavit výplatu Výhry v případě, že bude existovat důvodná pochybnost o regulérnosti Sázky. Provozovatel dále pozastaví výplatu Výhry v případě, že by Sázka byla vyhodnocena jako podezřelý obchod ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Provozovatel má právo odmítnout uzavření Smlouvy se Sázejícím případně odmítnout provést Registraci Sázejícího, na uzavření Smlouvy či na provedení Registrace neexistuje právní nárok.
 5. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo z důvodu poškození webových stránek nebo jejich obsahu třetím subjektem. Provozovatel nenese odpovědnost za nerealizované nebo pozdě realizované operace, pokud tyto vzniknou selháním elektronických komunikačních sítí, nesprávnou obsluhou webových stránek nebo jinými technickými problémy. Provozovatel dále nenese odpovědnost za zneužití obsahu stránek Sázejícím nebo třetím subjektem. Provozovatel také nenese odpovědnost za škody způsobené Sázejícímu nebo třetí osobě, pokud tyto škody vznikly špatnou interpretací nebo chybami v obsahu webových stránek.
 6. Sázející má právo tento smluvní vztah s Provozovatelem ukončit formou písemné výpovědi, která nabývá účinnosti patnáctým dnem od doručení této výpovědi Provozovateli.
 7. Provozovatel je oprávněn kdykoliv, a to i bez udání důvodu, zrušit Sázejícímu Hráčské konto, a to zejména pokud při Registraci uvedl nepravdivé údaje nebo závažným způsobem porušil Herní plán, tyto Všeobecné podmínky nebo právní řád ČR. Zrušením Hráčského konta není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.
 8. Jestliže nastane situace, kterou Herní plán, Všeobecné podmínky nebo právní řád ČR neupravují a neřeší, pak je o takové situaci oprávněn rozhodnout Provozovatel, Sázející je povinen se jeho rozhodnutím řídit.
 9. Finanční prostředky vedené na Hráčském kontu jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předmětem dědictví.
 10. Nadpisy jednotlivých článků jsou určeny pro zjednodušení orientace v těchto Všeobecných podmínkách a neslouží pro výklad jednotlivých ustanovení.
 11. Sázející je obeznámen s faktem, že v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je Provozovatel povinen zjišťovat a evidovat jeho osobní údaje.
 12. Provozovatel je oprávněn kdykoliv tyto Všeobecné podmínky změnit, o plánované změně musí být Sázející předem informován skrze Aplikaci, včetně okamžiku účinnosti plánované změny. Pokud by Sázející s plánovanou změnou těchto Všeobecných podmínek nesouhlasil je povinen Provozovatele o tomto svém nesouhlasu se změnou Všeobecných podmínek písemně informovat před nabytím účinnosti plánované změny Všeobecných podmínek. Tento projev nesouhlasu s plánovanou změnou Všeobecných podmínek má stejné účinky jako výpověď Sázejícího dle čl. V. odst. 7 těchto Všeobecných podmínek.

V Praze dne 16. 1. 2017