00:00:00

Herní plán

 1. Úvodní ustanovení
  1. Společnost Lucky Money a.s., IČ: 272 05 746, se sídlem K výtopně 1224, 156 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9713 (dále také „Provozovatel“), organizuje hru Starliga, a to na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, a na základě povolení k provozování vydaného Ministerstvem financí České republiky.
  2. Hra Starliga je provozována dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, přičemž sázky v rámci hry Starliga je možné uzavřít na internetové stránce www.starliga.cz.
  3. Tento herní plán pro provozování hry Starliga (dále jen „Herní plán“) je určen pro provozování hry Starliga a je závazný pro Sázející, Provozovatele a jeho obchodní partnery.
  4. Sázející je povinen se před uzavřením Sázky seznámit s ustanoveními Herního plánu. Neznalost ustanovení tohoto Herního plánu nebo jejich subjektivní výklad nečiní Sázku neplatnou. K neznalosti ustanovení Herního plánu ze strany Sázejícího nebude rovněž nijak přihlíženo při rozhodování případných sporů ze Sázek. Uzavřením Sázky uznává Sázející ustanovení tohoto Herního plánu za závazná.
  5. Všechna ustanovení tohoto Herního plánu jsou vykládána v souladu s ochranou hráčů dle § 1 odst. 6 Loterního zákona. Provozovatel dodržuje standardy zodpovědného hraní. Na internetových stránkách www.starliga.cz jsou uvedeny odkazy na Rámec zodpovědného hraní.
 2. Základní pojmy
  1. Pojmy používané v textu jednotlivých ustanovení tohoto Herního plánu, které začínají velkými písmeny, mají následující význam, není-li v Herním plánu výslovně stanoveno jinak:
   • Provozovatel: Provozovatelem hry Starliga je společnost Lucky Money a.s., IČ: 272 05 746, se sídlem K výtopně 1224, 156 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9713, které Ministerstvo financí vydalo povolení k jejímu provozování;
   • Starliga: je sázková hra, při níž je Výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo jiných událostech veřejného zájmu.
   • Sázející: je účastník hry Starliga. Sázejícím může být pouze fyzická osoba, která při registraci prokázala, že dovršila 18 let věku a v souladu s příslušnými ustanoveními Herního plánu uhradila Vklad;
   • Herní plán: znamená soubor pravidel, které stanovují podrobné podmínky provozování hry Starliga;
   • Smlouva: znamená smlouvu o internetovém kursovém sázení, která je uzavírána mezi Sázejícím a Provozovatelem v průběhu procesu registrace Sázejícího;
   • Hráčské konto: znamená účet Sázejícího, který je Sázejícímu vytvořen v okamžiku úspěšného dokončení jeho registrace. Na Hráčské konto jsou převáděny finanční prostředky v souladu bodem 5.4. tohoto Herního plánu. Z Hráčského konta Sázející hradí Vklady a jsou mu na něj zároveň připisovány Výhry. Hráčské konto také slouží k evidenci veškerých operací v rámci jeho účasti na hře Starliga (např. o přijatých Vkladech, vyplacených Výhrách a uzavřených Sázkách);
   • Sestava: je tým o vybraném počtu hráčů s jedním kapitánem, který byl vybrán Sázejícím ze Seznamu hráčů, kteří mohou nastoupit v rámci předem stanovené Sázkové nabídky zápasů;
   • Aplikace: znamená softwarový hrací systém Provozovatele umístěný na Internetové stránce www.starliga.cz, jehož prostřednictví se Sázející účastní hry Starliga;
   • Sázková nabídka zápasů: znamená sportovní utkání, z nichž může Sázející vybírat hráče pro vytvoření své Sestavy;
   • Seznam hráčů: je přehled hráčů, kteří mohou nastoupit ve sportovních utkáních obsažených v Sázkové nabídce zápasů, z něhož si Sázející vybírá jednotlivé hráče do Sestavy;
   • Kapitán: představuje hráče Sestavy vybraného Sázejícím, který je vždy hodnocen dvojnásobkem připsaných bodů, a to včetně bodů záporných;
   • Sázka: znamená dobrovolné uzavření jednorázové smlouvy mezi Sázejícím a Provozovatelem dle předem stanovených pravidel. Sázka je internetovou kurzovou sázkou uzavíranou prostřednictvím veřejného serveru umožňující dálkový přístup neomezenému okruhu osob v síti internet, a to zejména za podmínek stanovených tímto Herním plánem a Smlouvou. Za podání Sázky Sázející uhradí Provozovateli Vklad a Provozovatel se zavazuje vyplatit Výhru za splnění podmínek stanovených tímto Herním plánem;
   • Sázková příležitost: je skutečnost, že Sestava vybraná Sázejícím získá alespoň stanovený počet bodů, který byl určen Provozovatelem při Uzavření sázky, a to v závislosti na výsledcích Sportovních událostí;
   • Sportovní událost: znamená událost, ke které dochází v rámci sportovních utkání zařazených do Sázkové nabídky zápasů (např. vstřelená branka, proměněná penalta apod.); konkrétní Sportovní události jsou vymezeny a bodově ohodnoceny předem stanoveným počtem bodů v Pravidlech Starliga Sports, která tvoří nedílnou součást tohoto Herního plánu;
   • Vklad: je částka, kterou Sázející uhradí v okamžiku Uzavření Sázky;
   • Kurz: znamená vyjádření míry pravděpodobnosti splnění podmínek stanovených tímto Herním plánem pro vznik nároku na Výhru. Kurzy určuje Provozovatel, a to na základě tohoto Herního plánu. Kurz platný v okamžiku Uzavření Sázky je závazný a neměnný;
   • Uzavření Sázky: je okamžik, kdy Sázející přijímá stanovený Kurz a projeví vůli uhradit Vklad. Jednou uzavřenou Sázku již není možné dále upravovat;
   • Oficiální výsledek: znamená výsledek sportovního utkání zařazeného do Sázkové nabídky zápasů zveřejněný Provozovatelem v Aplikaci, který byl Provozovatelem získán z relevantních zdrojů dle jeho volby. Za Oficiální výsledek se považuje vždy výsledek dosažený na hřišti po uplynutí předem stanovené hrací doby, a to včetně případného prodloužení, ale již bez ohledu na rozstřely či jakékoliv další dodatečné změny v dosaženém výsledku (např. kontumace), pokud není v tomto Herním plánu stanoveno jinak;
   • Možná výhra: představuje Výhru, kterou Provozovatel vyplatí Sázejícímu v případě splnění podmínek stanovených tímto Herním plánem;
   • Výhra: je realizovaná Možná výhra dle příslušných ustanovení tohoto Herního plánu; Výhra se v případě splnění podmínek stanovených tímto Herním plánem vypočítá jako součin Vkladu a Kurzu stanoveného Provozovatelem
   • Pobočka: znamená místa, na kterém dochází k registraci Sázejících, k příjmu a výběru hotovosti na/z Hráčského konta;
   • Průkaz totožnosti: znamená platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad;
   • ZoOOÚ: znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
   • Loterní zákon: znamená zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Podmínky účasti
  1. Hry STAR LIGA se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které:
   1. jsou starší 18 let,
   2. byly řádně registrovány podle bodu 4 tohoto Herního plánu.
  2. Sázet nemohou fyzické osoby, které:
   1. jsou zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti právně jednat,
   2. jsou v pracovněprávním ani jiném obdobném poměru k Provozovateli, pro něhož stanovují kurzy,
   3. stanovují kurzy pro jiné provozovatele, kteří mají povolení k provozování kursových sázek nebo internetových kursových sázek podle Loterního zákona,
   4. jsou osobami blízkými dle § 22 OZ ve vztahu k osobám uvedeným pod body 3.2.2 a 3.2.3.
  3. Sázky nesmí uzavírat osoby, které se přímo aktivně podílejí na sportovních utkáních zařazených v Sázkové nabídce zápasů (např. trenéři, hráči, rozhodčí, funkcionáři sportovních klubů).
  4. Sázející nemohou uzavírat Sázky na objednávku (např. prostřednictvím sázkových agentů) a/nebo v zastoupení.
  5. V případě, že Provozovatel zjistí porušení bodů 3.2. až 3.4. tohoto Herního plánu, je oprávněna pozastavit výplatu Výhry i vrácení Vkladu. V případě důvodného podezření, že došlo k porušení bodů 3.2. až 3.4. tohoto Herního plánu, je Provozovatel oprávněn takové Sázky vyhodnotit jako neplatné.
 4. Registrace Sázejících
  1. Sázky je možné uzavírat pouze až po řádné Registraci Sázejícího u Provozovatele. Tato Registrace je možná pouze při osobní účasti Sázejícího na Pobočce, kde Sázející uzavře s Provozovatelem Smlouvu. Při podpisu smlouvy je Sázející povinen za účelem ověření totožnosti a věku předložit platný průkaz totožnosti.
  2. Sázející je povinen při Registraci uvést následující údaje: jméno, příjmení, datum narození/rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Sázející odpovídá za pravdivost a správnost všech údajů, které sdělí Provozovateli v rámci Registrace.
  3. Podpisem Smlouvy Sázející potvrzuje, že se před jejím podpisem seznámil s platným zněním Herního plánu a Aplikací. Sázející zároveň svým podpisem udílí dále souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle ZoOOÚ. Provozovatel odpovídá za ochranu osobních údajů dle ZoOOÚ.
  4. Za účelem identifikace Sázejícího bude mít každý Sázející přiděleny své Přístupové údaje, tj. identifikační jméno a ochranné heslo, které slouží Sázejícímu k přihlášení do Aplikace, a které je Sázející povinen správně vyplnit před Uzavřením Sázky. Sázející je oprávněn si své ochranné heslo změnit, a to za předem stanovených bezpečnostních podmínek. Sázející je povinen nakládat se svými Přístupovými údaji vždy tak, aby se zabránilo jejich zneužití a zpřístupnění neoprávněným osobám. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za zneužití Přístupových údajů Sázejícího.
 5. Hráčské konto
  1. V okamžiku úspěšného dokončení registrace je každému Sázejícímu vytvořeno Hráčské konto. Sázející se přihlašuje do Hráčského konta svými Přístupovými údaji, a to prostřednictvím Aplikace.
  2. Každý Sázející může mít pouze jedno Hráčské konto. Sázející, který již uzavřel Smlouvu s Provozovatelem a který úspěšně dokončil Registraci, se nemůže znovu registrovat pod jiným jménem nebo se účastnit hry STAR LIGA jménem jiného Sázejícího. V případě porušení tohoto ustanovení je Provozovatel oprávněn zrušit veškeré Sázky uzavřené Sázejícím a odstoupit od Smlouvy uzavřené se Sázejícím.
  3. Hráčské konto je určeno k evidenci veškerých finančních transakcí. Sázejícímu je prostřednictvím Hráčského konta umožněn neomezený přístup k informacím o stavu svého Hráčského konta, o vložených a vybraných finančních prostředcích, o uhrazených Vkladech, vyplacených Výhrách a uzavřených Sázkách.
  4. Na Hráčské konto mohou být převáděny finanční prostředky následujícími způsoby:
   1. Sázející finanční prostředky v hotovosti složí na kterékoliv Pobočce.
   2. Sázející je převede příkazem k úhradě ze svého bankovního účtu, který musí být veden peněžním ústavem, oprávněným vykonávat platební služby na území České republiky. Podmínkou pro využití tohoto způsobu platby je nutnost registrace bankovního účtu u Provozovatele, o kterém musí Sázející vždy prohlásit, že je jeho vlastníkem.
   3. Sázející finanční prostředky převede pomocí své platební karty, vystavené k bankovnímu účtu vedeného u peněžního ústavu na území České republiky, který má oprávnění provozovat bankovní služby na území České republiky.
   4. Sázející finanční prostředky převede pomocí platebních systémů anebo elektronických platebních systémů, které jsou povoleny Českou národní bankou.
   5. Sázející získá finanční prostředky připsáním Výher, kterých dosáhl ve hře STAR LIGA.
  5. V případě vkladu nebo výběru finančních prostředků v hotovosti je každý Sázející povinen na vyžádání předložit Provozovateli průkaz totožnosti. Při nepředložení platného průkazu totožnosti je Provozovatel oprávněn vklad či výběr hotovosti odmítnout. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit i další bezpečnostní opatření vztahující se k vkladům a výběrům finančních prostředků a Sázející je povinen taková bezpečnostní opatření respektovat.
  6. Provozovatel je oprávněn finanční prostředky, které byly na Hráčské konto převedeny v rozporu s bodem 5.4. tohoto Herního plánu vrátit zpět s tím, že veškeré náklady spojené s vrácením finančních prostředků půjdou k tíži Hráčského konta Sázejícího.
  7. Z Hráčského konta může Sázející vybrat finanční prostředky následujícími způsoby:
   1. Sázející finanční prostředky vybere v hotovosti na Pobočce.
   2. Sázející finanční prostředky převede příkazem k úhradě na svůj registrovaný bankovní účet. Bližší informace o vyzvedávání finančních prostředků z Hráčského konta jsou uvedeny na internetové adrese www.starliga.cz.
  8. V případě, že Provozovatel dojde k závěru, že Sázející vkládá nebo vybírá finanční prostředky na resp. z Hráčského konta bez toho, aniž by se jakkoliv účastnil na hře STAR LIGA, je oprávněn pozastavit jakékoliv další vklady či výběry finančních prostředků v souvislosti s takovýmto Hráčským kontem a informovat příslušné orgány podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Charakteristika hry Starliga
  1. V rámci hry Starliga Sázející uzavírají Sázky na Sázkovou příležitost, kterou se rozumí skutečnost, že Sestava vybraná Sázejícím získá alespoň stanovený počet bodů, který byl určen Provozovatelem při Uzavření sázky, a to v závislosti na výsledcích Sportovních událostí.
  2. Provozovatel pro každou Sázkovou nabídku zápasů vždy stanoví minimální počet bodů, který musí Sestava dosáhnout, aby Sázejícímu vznikl nárok na Výhru odpovídající součinu stanoveného Kurzu a Vkladu, a to při současném splnění dalších podmínek stanovených v tomto Herním plánu (viz bod 8.1.3 tohoto Herního plánu).
 7. Pravidla hry Starliga
  1. Sázející se nejprve prostřednictvím svých Přístupových údajů přihlásí do Aplikace. Sázející si následně vybere Soutěž, které se chce účastnit. U každé Soutěže je uvedena výše Vkladu, který bude Sázející povinen uhradit v okamžiku Uzavření Sázky.
  2. Pro účast na hře Starliga je Sázející povinen vytvořit Sestavu, která se bude vždy skládat z pevně stanoveného počtu hráčů, přičemž jednoho z těchto hráčů Sázející určí jako Kapitána. Za účelem vytvoření Sestavy disponuje Sázející předem stanoveným a nepřekročitelným virtuálním rozpočtem. Tento virtuální rozpočet slouží k nákupu jednotlivých hráčů ze Seznamu hráčů, kteří mohou nastoupit v rámci předem stanovené Sázkové nabídky zápasů. Cena jednotlivých hráčů je určována Provozovatelem v závislosti na výkonnosti konkrétních hráčů v předcházejících sportovních utkáních. Každá Sestava musí být složena z pevně stanoveného počtu hráčů, kteří jsou zařazeni na předem určené herní pozice. Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností stanovit, na jakou herní pozici v Sestavě může být hráč zařazen.
  3. Ve chvíli, kdy Sestava obsahuje stanovený počet hráčů a Sázející určil Kapitána, může Sázející uzavřít Sázku na Sázkovou příležitost.
  4. Po Uzavření Sázky již Sázející není oprávněn provádět ve složení Sestavy jakékoliv změny.
  5. Vklad na Sázku je Sázejícím uhrazen převodem příslušné peněžní částky z Hráčského konta Sázejícího.
  6. Sázející je oprávněn uzavírat Sázky pouze do doby uvedené provozovatelem pro každou Sázkovou nabídku zápasů.
  7. Jednotliví hráči vybraní Sázejícím získávají body v závislosti na výsledcích Sportovních událostí. Bližší podmínky týkající se těchto Sportovních událostí a jejich bodového ohodnocení jsou stanoveny v Pravidlech Starliga Sports, která tvoří nedílnou součást tohoto Herního plánu.
  8. Pro přidělení bodů hráčům vybraným Sázejícím do příslušné Sestavy jsou rozhodující Oficiální výsledky zveřejněné Provozovatelem v Aplikaci bezprostředně (nebo nejpozději do jednoho pracovního dne) po ukončení posledního sportovního utkání, které je obsaženo v  Sázkové nabídce zápasů. Jakékoliv průběžné výsledky Sportovních událostí a s nimi související bodové hodnocení jednotlivých Sestav v průběhu sportovních utkání zařazených do Sázkové nabídky zápasů jsou pouze orientační a z pohledu Oficiálních výsledků nejsou nijak závazné.
  9. V rámci hry Starliga může Sázející využít i tzv. bonusové sázky, v jejichž rámci se sází na předem určené sázkové příležitosti. Sázející má nárok na výhru z bonusové sázky pouze v případě splnění podmínek pro vznik nároku na výhru ve smyslu bodu 8.1. Herního plánu.
 8. Nárok na Výhru a výplata Výher
  1. Sázejícímu vzniká nárok na výhru při splnění následujících podmínek:
   1. Provozovatel uveřejnil Oficiální výsledky všech sportovních utkání obsažených v Sázkové nabídce zápasů;
   2. Sestava Sázejícího dosáhne počtu bodů stanoveného Provozovatelem;
   3. Nedošlo k porušení žádného z ustanovení tohoto Herního plánu a neexistují pochybnosti o regulérnosti Sázky a ani nejsou splněny podmínky pro prohlášení Sázky za neplatnou.
  2. Výplatou Výhry se rozumí připsání příslušné peněžní částky odpovídající Výhře na Hráčské konto Sázejícího.
  3. Výhry budou Sázejícímu připsány na jeho Hráčské konto bezprostředně (nebo nejpozději do jednoho pracovního dne) poté, co budou zveřejněny Oficiální výsledky všech sportovních utkání obsažených v Sázkové nabídce zápasů.
  4. V případě, že na Hráčské konto bude neoprávněně připsána Výhra, je Provozovatel oprávněn takto neoprávněně připsanou výhru odečíst z Hráčského konta Sázejícího, a to i bez jeho souhlasu.
  5. Provozovatel je oprávněn pozastavit výplatu Výhry v případě, že bude existovat důvodná pochybnost o regulérnosti Sázky. Provozovatel dále pozastaví výplatu Výhry v případě, že by Sázka byla vyhodnocena jako podezřelý obchod ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Neplatné Sázky a odmítnutí Sázky
  1. Provozovatel je oprávněn prohlásit Sázky za neplatné v následujících případech:
   1. Sportovní utkání obsažené v Sázkové nabídce zápasů nebude vůbec zahájeno nebo bude předčasně ukončeno a zároveň nebude dohráno do Provozovatelem stanoveného termínu (zpravidla do 3 kalendářních dnů), a to bez ohledu na skutečnost, kdy a za jakého stavu bylo takovéto nedohrané sportovní utkání přerušeno;
   2. Sportovní utkání obsažené v  Sázkové nabídce zápasů nebylo oficiálně ukončeno nebo bylo zrušeno;
   3. Existuje-li v případě některého sportovního utkání obsaženého v Sázkové nabídce zápasů důvodné podezření, že takové sportovní utkání bylo jeho pořadatelem, Sázejícím nebo jinými osobami ovlivněno;
   4. Dojde-li v důsledku technické chyby Aplikace na straně Provozovatele nebo jinou okolností k Uzavření Sázky, u které nebyly splněny podmínky stanovené tímto Herním plánem;
   5. Sportovní utkání bylo chybně zadáno do Sázkové nabídky zápasů, za předpokladu, že by toto chybné zadání měnilo podstatu tohoto Sportovního utkání.
  2. V případě splnění podmínek stanovených v bodu 9.1. tohoto Herního plánu bude Sázejícím vrácen Vklad.
  3. Provozovatel je oprávněn odmítnout Sázku od Sázejícího, který porušuje tento Herní plán nebo podmínky stanovené ve Smlouvě. Provozovatel je rovněž oprávněn zastavit přijímání Sázek, a to z důvodu mimořádných okolností. Bude-li ze strany Provozovatele zastaveno přijímání Sázek, nevzniká Sázejícím žádný nárok na náhradu škodu ani jakékoliv jiné právo, pokud tento Herní plán nestanoví jinak.
 10. Reklamace
  1. Sázející je oprávněn podávat odůvodněné stížnosti či reklamace vždy nejpozději do třiceti dnů od vzniku rozhodné skutečnosti, která je důvodem pro takovou stížnost či reklamaci. Každá stížnost či reklamace musí být Provozovateli prokazatelně doručena nejpozději poslední den lhůty stanovené v tomto bodě, a to prostřednictvím e-mailu na adresu support@starliga.cz nebo písemně na adresu Provozovatele: Lucky Money a.s., Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8.
  2. Stížnost či reklamace musí obsahovat jméno a příjmení Sázejícího, adresu trvalého pobytu, identifikaci Sázky a uvedení přesného popisu rozhodných skutečností a okolností, o které Sázející svou stížnost či reklamaci opírá.
  3. Provozovatel je povinen prošetřit odůvodněnou stížnost či reklamaci a ve lhůtě třiceti kalendářních dnů od jejího doručení informovat Sázejícího o výsledcích tohoto šetření.
  4. Na stížnosti a reklamace, které nebudou splňovat podmínky v bodech 10.1. a 10.2. tohoto Herního plánu, nebude brán zřetel.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Sázející je povinen dodržovat vedle ustanovení tohoto Herního plánu rovněž veškeré obecně závazné předpisy, které se na jeho účast na hře Starliga vztahují.
  2. Sázející bere na vědomí, že v případech stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, je Provozovatel povinen zjišťovat a evidovat jeho osobní údaje.
  3. Provozovatel a osoby, které jsou k němu v pracovněprávním nebo obdobném poměru, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Sázejících, jejich účasti na hře Starliga, včetně jejich výhry a prohry, a to plně v souladu s ustanovením § 46b Loterního zákona. Této povinnosti se může Provozovatel zprostit pouze na základě písemného souhlasu Sázejícího.
  4. Provozovatel je oprávněn provádět na základě povolení Ministerstva financí České republiky změny tohoto Herního plánu. Veškeré takovéto změny, a to včetně jejich případného výkladu, je Provozovatel povinen uveřejnit.

Tento Herní plán byl schválen Ministerstvem financí České republiky na základě rozhodnutí č.j. MF-314692016/34, ze dne 10.10.2016 a Herní plán nabyl účinnosti dne 18.10.2016.

V Praze, dne 18.10.2016

Petr Veselý, člen představenstva