00:00:00

Bonusový program STARLIGA

 • Bonusový program STARLIGA je program provozovaný společností Lucky Money a.s., IČ: IČ: 272 05 746, se sídlem K výtopně 1224, 156 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9713 (dále také „Provozovatel“), která provozuje internetovou kursovou sázku STARLIGA, a to na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, a na základě povolení k provozování vydaného Ministerstvem financí České republiky. Tento bonusový program STARLIGA je nedílnou součástí této internetové kursové sázky STARLIGA.
 • Pojmy používané v textu jednotlivých ustanovení tohoto bonusového programu STARLIGA, mají shodný význam jako pojmy uvedené v čl. 2.1. Herního plánu STARLIGA.
 • Členem tohoto bonusové programu se stává automaticky toliko každý Sázející s dokončenou Registrací do internetové kursové sázky STARLIGA v souladu s jejím Herním plánem.
 • Členství v tomto bonusovém programu STARLIGA zaniká automaticky se zánikem Hráčského konta Sázejícího. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě a i bez udání důvodu zrušit účast člena v bonusovém programu STARLIGA, a to zejména v případě, kdy Sázející (člen) uvedl v rámci procesu Registrace nepravdivé údaje, porušil podmínky Herního plánu nebo ustanovení právního řádu ČR.
 • Na tento bonusový program se vztahují všechna ustanovení Herního plánu internetové kursové sázky STARLIGA a souvisejících Všeobecných obchodních podmínek.
 • Poskytování a ochrana osobních údajů se řídí v plném rozsahu relevantními ustanoveními Herního plánu internetové kursové sázky STARLIGA, souvisejících Všeobecných obchodních podmínek a právního řádu ČR. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit uživatelská jména členů, kteří se zúčastní tohoto bonusového programu STARLIGA.
 • Každý člen tohoto bonusového programu STARLIGA má právo na reklamaci plnění (výhod) poskytovaných v rámci tohoto bonusového programu STARLIGA, a to za dodržení podmínek stanovených pro reklamaci v Herním plánu internetové kursové sázky STARLIGA (čl. 10 Herního plánu).
 • Pro získání konkrétních plnění poskytovaných v rámci tohoto bonusového programu STARLIGA je předně nutné správně určit výsledek Sázkové příležitosti, tj. skutečnost, že Sestava vybraná Sázejícím získá alespoň stanovený počet bodů, který byl určen Provozovatelem při Uzavření sázky, a to v závislosti na výsledcích Sportovních událostí.
 • Úspěšní Sázející se umístí na určité bonifikované pozici v tomto bonusovém programu STARLIGA v závislosti na získaných bodech v kontextu Sportovních událostí a jejich bodového ohodnocení dle Pravidel Starliga Sports, která tvoří nedílnou součást Herního plánu internetové kursové sázky STARLIGA.
 • Plnění poskytovaná v rámci bonusového programu STARLIGA budou rozděleny mezi úspěšné Sázející na základě níže uvedené rovnice:

Kde:

v = výše výhry
u = umístění v rámci bonusového programu
p = počet bonusových výherců
b = výše bonusů – součet výher – fee

 • Provozovatel má právo kdykoliv tento bonusový program STARLIGA změnit, ukončit, případně nahradit jiným bonusovým programem, toto nemá vliv na plnění, na která již vznikl oprávněný nárok Sázejícího (člena).

V Praze dne 9.12.2016

Lucky Money a.s.